רתאל תויטרפ תוינידמו שומיש יאנת ,ןונקת ק"ק לא תיב םידיסח
םיכרבמ לא תיב םידיסח ק"ק טנרטניאה רתאב שולגל םכתריחב תא לעפומה תבותכב
https://www.kkbetel.co.il/ ״(רתאה.)״
תולעבב וניה רתאהלא תיב םידיסח ק''ק תבישי רפסמ התומע580634152 " :ןלהל(התומעה.)"
תועצמאב ה םע רשק רוציל ןתינ רתאההתומעל עגונב הנעמ תלבק ךרוצל , ,רתאב םירכמנה םירצומ
ו הדי לע םילהונמה םיעוריאהו םיסנכלה יתורישהתומע תעל תעמ הבחרהב רתאב וטרופיש יפכ.
1. :יללכ
1.1. םיאנתל הפופכ רתאב השילגה ״( ולא שומיש יאנתו ןונקתב םיטרופמהןונקתה תא ארק .)״
םיאנתל ךתמכסה לע םידיעמ וב תולועפ עוציבו רתאב השילגה ןכש ,הדיפקב ןונקתה
יפ לע ,תעל תעמ ,ןונקתה יאנת תא תונשל ותוכז תא רמוש רתאה ,ןכ ומכ .ןונקתב םילולכה
ונישה תלחה דעומ .תמדקומ העדוה אללו ידעלבה ותעד לוקיש ומוסרפ עגרמ היהי רומאכ י
.רתאב
1.2. רכז ןושלב שומישהו םינימה ינש ינבל הווש ןפואב סחייתמ הז ןונקתב רומאה הבקנ וא/ו
.דבלב תוחונ ימעטמ אוה
1.3. רישכמ וא בשחמ לכ תועצמאב וב םילולכה םינכתבו רתאב שומיש לע םילח ולא םיאנת
טלבאט יבשחמ ,ירלולס ןופלט תמגודכ( רחא תרושקת שומישה לע םילח םה ןכ ומכ .)ב"ויכו
.םירחא תרושקת יעצמא וא תשר לכ תועצמאב ןיבו טנרטניאה תשר תועצמאב ןיב ,רתאב
1.4. הלועפ ,ליג לכל תדעוימ רתאב השילגה רתאב ליגל תחתמ ןיטק לש18 הרוה רושיא תבייחמ
.סופורטופא וא
1.5. יהש וא הפיכאל תנתינ הניא הז ןונקתב הארוה יכ עבקייש הרקמב םעטמ ףקות תרסח הנ
תוארוה ראש לש ןתפיכאו ןתופקת ,ןתויקוחב עוגפל וא עיפשהל ידכ ךכב אהי אל ,והשלכ
.ןונקתה
2. :רתאב השילגה
2.1. .שלוג לכל חותפ אוהו ,המשרה םישרוד םניא וב ןויעהו רתאב השילגה
2.2. רומאהמ עורגל ילבמ .טלחומה ותעד לוקיש יפל רתאב שומיש שלוג לכמ עונמל יאשר רתאה
על:םיאבה םירקמהמ דחא לכב וילא ותשיג םוסחל רתאה יאשר ,לי
2.2.1. םא תעב רתאב םיטרפ תראשה ורסמנ ןווכתמב םיטרפ ;םייוגש
2.2.2. הרקמב השענש שומיש רתאב עוציבל וא ידכ תוסנל עצבל השעמ יתלב יקוח לע-יפ יניד
תנידמ ,לארשי וא השעמ הזחנה לע וינפ יתלבכ יקוח ,רומאכ וא ,לקהל ,רשפאל ידכ
עייסל וא דדועל ועוציב לש השעמ ;הזכ
2.2.3. םא ורפוה יאנת שומיש הלא;
2.2.4. ;רתאב תורחתהל הרטמב רתאב שומיש השענ םא
2.2.5. םא התשענ לע ידי שלוג לכ הלועפ ענמתש םירחאמ שולגל שמתשהלו רתאב לכב ךרד
.איהש
3. רתאב םיגצומה םיתורישה:
3.1. רתאה יפדב וגצויו ועיפוי רתאה ידי לע םיעצומה םיתורישה:
3.1.1. .הלבקה תרות דומלל הבישי
3.1.2. .הלבק ירועישו עדימ תצפהל בויטוי ץורעו טנרטניא רתא תלעפה
3.1.3. .הלבק ירפס קווישו האצוהל ןוכמ
3.1.4. .םייעובש םינולע תאצוה
3.1.5. .בחרה רוביצל ןויע ימיו םיסנכ
3.1.6. .בחרה רוביצל ןוקיתו הליפת ימי
3.1.7. .םלועה יבחרב הליהקל תילבק הנווכהו ץועי
3.1.8. לזמה תחיתפ ,ערה ןיע קוליס טרופמש יפכ ,לכהו םיפסונ םיתורישו הלבקה י"פע
.רתאב הבחרהב
3.2. .םיתוריש לש והשלכ ןווגמ םייקל ,איהש ךרד לכב ,ביוחמ וניא רתאה
3.3. ,םהמ טיעמהל םפילחהל ,רתאב םיגצומה םיתורישה ןווגמ תא תונשל תע לכב יאשר רתאה
תמדקומ הארתה וא העדוה לכ אלל ,םהילע ףיסוהל.
3.4. םיתורישה תגצה ןפוא לע וניה רתאב-.רתאה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ
3.5. יתורישב שמתשהל תנמ לערתאה גיצנו ,רתאב םיטרפ ריאשהל שירתאה םע רשק רוצי
.תורשקתה ךשמהל חוקלה
4. :רתאה תוירחא
4.1. ןיא תוארל עדימב עיפומה רתאב םושמ החטבה האצותל יהשלכ וא/ו תוירחא ןפואל
תויוליעפה לש םיעצומה םיתורישה .וברתאה אל היהי יארחא םושל רישי ,קזנ ,ףיקע וא
רשא םרגיי שלוגל האצותכ תוכמתסהמ לע עדימ רתאב עיפומה וא/ו םירושיקב םירתאל
וא/ו םירחא לכ רוקמ עדימ ימינפ וא/ו ינוציח וא/ו רחא שומיש םיתורישב רשא םיגצומ לע
.ודי
4.2. ורוקמש ,רתאב םיגצומה םיתוריש תודוא םיגצמו עדימ רתאה לש םייקסעה ויפתושב
םתוירחאב םיאצמנ םיתורישל סחיב ןכות לכו )ועיפויו לככ( רתאב םיעיפומ םהיתורישש
עדימ ןיגב תוירחא לכ ןיא רתאלש ןבומ ,ןכ לעו ,רומאכ םייקסעה םיפתושה לש תידעלבה
.הז עדימ לש קוידה תדימל ברע רתאה ןיאו ,הז ןיעמ
4.3. רישי( קזנ לכל יארחא היהי אל רתאה םישלוגל ומרגייש תואצוהו שפנ תמגע ,דספה ,)ףיקע וא
,גצמ ,ןותנ ,עדימ ,ןכות לכ לע תוכמתסה וא שומיש תובקעב םהשלכ םיישילש םידדצל וא/ו
רומאכ תוכמתסה לכ .רתאב םיעפומה 'וכו תוריש ,רצומ ,תמוסרפ ,וידוא ,ואדיו ,הנומת
לע תישענ-ב שלוגה לש תידעלבה ותוירחאו ותעד לוקיש יפ.רתא
4.4. םע רשק תריצי תועצמאב רתאה שלוגל םרגנש קזנל יארחא היהי אל הרקמ םושב רתאה
.רתאה לש םייקסעה ויפתוש
4.5. רתאה ץילממ םישלוגל רתאב גוהנל אורקלו ,תוריהזב ןויעב תא עדימה גצומה ללכבו רתאב
הז תא עדימה סחיב תורישל ,ותמאתהו ורואית ,ומצע ראותמכ .ןלהל
4.6. םינכתה רתאב םינתינ שומישל תומכ ( םהשAS ISאל .) ןתינ םמיאתהל ויכרצל לכ לש םדא
אל .םדאו היהת שלוגל לכ ,הנעט העיבת וא השירד רתאה יפלכ ןיגב תונוכת לש ,םינכתה
וא/ו םהיתולבגמ ,םהיתולוכי םתמאתה .ויכרצל
4.7. רתאה תוברל ,ותוללכב לכ עדימה עיפומה ,וב עצומ רוביצל תומכ קיודמ היהיו ,אוהש ןוכנו
לככ ,ןתינה ,םלואו ןכתי עדימהו וניא םלש וא ,ןיפולחל ןכתי תויועט ולפנו תוינכט וא תורחא
עדימב.
4.8. שומישה רתאב השעיי לע ותוירחא תידעלבה האלמהו לש לכ .שלוג הטלחה לכ לבקתתש
סחיב םינכתל ומסרפתיש רתאב הניה ותוירחאב האלמה רתאה .שלוגה לש וניא בייחתמ יכ
םינכת םיתורישו לש םידדצ לש תוברל ,םיישילש יקפס ןכות םימסרפתמה ,םיתורישו ,רתאב
ויהי םייקוח ,םינוכנ ,םיאלמ וא םיקיודמ וא ומלהי תא ויתויפיצ ויתושירדו לש לכ .שלוג
רתאה אשיי אל תוירחאב יהשלכ לכל האצות עבנתש וא ,םהמ וא ,םהב שומישמ תוכמתסהמ
םהילע.
5. רתאב םיריחמה
5.1. .תעל תעמ תונתשהל םייושעו רתאה יפדב םיעיפומ םירחא השיכר יאנתו תונימז ,םיריחמ
וא םקיספהל וא םיתורישה וא/ו םירצומה ןווגמ תא תונשל תוכזה תא ומצעל רמוש רתאה
העדוה אלל ,ול הצוחמו רתאב םיעצומה םיתורישה וא/ו םירצומה ריחמ תא תונשל
.תמדקומ
5.2. יארחא התא ,רתאב הנמזה תעב תמאל יאשר רתאה .אלמו ינכדע ,קיודמ ,ןוכנ עדימ קפסל
.תע לכב הנמזהה תא ליבגהל וא לטבל יאשר אוהו ,הנמזה עוציב רחאל ונזוהש םיטרפה תא
יעצמא ותואל םולשתה םוכס תא ריזחי רתאה ,הלטובש הנמזה רובע םולשת עצובו הדימב
.םולשתה
5.3. ל ברסת יארשאה סיטרכ תרבח ,איהש הביס לכמ ,םא השיכר ןיגב םולשתה םוכס תא ריבעה
שורדל יאשר אוהו תורישה ןתמ תא רתלאל קיספהל וא תוהשהל יאשר היהי רתאה ,רתאב
)ישילש דצ דצמ תוסנק תוברל( בוריסה בקע רתאל המרגנש תולע תפסותב םולשתה תא
םייטפשמ םיכילהב טוקנל ץלאי רתאהו הדימב .רתאה לש ותעד לוקישל ,םירחא םיעצמאב
בגל תוברל ,ול ומרגיש תואצוהה לכב רתאה תא תופשל בייחתמ התא ,םולשת תורתי תיי
.תופסונ טפשמ תואצוהו ןיד ךרוע תחרט רכש
5.4. םולשת יעצמא לכ וא/ו יארשאה תורבח לש תופסונ תולבגהלו םיאנתל הפופכ רתאב השיכר
.רתאב עיפומה רחא
6. הנמזה עוציב
6.1. בברפ דילקהל שמתשמה שקבתי ,רתאב הנמזה עוצי תבותכ ,תבותכ ,םש ומכ םייסיסב םיט
תוריהמב עצובת הנמזההש תנמ לע .יארשא סיטרכ רפסמו ןופלט רפסמ ,ינורטקלא ראוד
לכות אל רתאה תליעפמ תרחא םינוכנה םיטרפה תריסמ לע דיפקהל שי תולקת אללו
.הנמזהה עוציב תא חיטבהל
6.2. בע ידכ תולעל הלולע ןיעדויב םיבזוכ םיטרפ תריסמ יכ ,שגדוי םיטרפ ישיגמ דגנ .תילילפ הרי
ןיגב ןיקיזנ תועיבת תוברל ,םיילילפו םייחרזא םייטפשמ םידעצ טקניהל םילולע םיבזוכ
ידי לע רסמיש עדימה ,ןכ ומכ .רתאה תלעפה שוביש בקע רתאה תליעפמל ומרגיש םיקזנ
וא םידחוימ םיעצבמל עגונב ינורטקלא ראוד תחילשל ראשה ןיב שמשי רתאב שמתשמה
כדע .רתאב םינו
6.3. ידי לע רסמנש םולשתה יעצמא לש הקידב רתאה תליעפמ עצבת הנמזהה עוציב דמעמב
העדוה שמתשמל רסמית יארשאה יסיטרכ תורבח י"ע הנמזהה רושיא תלבק םעו ,שכורה
,ודי לע שכרנה טירפה תולע ןיגב הלועפה עצבמ בויח יכ רהבומ רשוא הנמזהה יכ המיאתמ
םויס םע דימ עצבתי.הנמזהה עוציב
6.4. לבקת רתאה תליעפמש רחאלו הנמזהה ךילהת תמלשה רחאל קר עצובת השיכרה תקסע
הרקמב .םהיניב םימייקה הדובעה ילהנל םאתהב ,בויחה עוציב לע יטנבלרה םרוגהמ רושיא
תקסע תמלשה .המיאתמ העדוה חוקלה לבקי יארשאה תורבח י"ע הקסעה הרשוא אל וב
פהש ךכב םג תינתומ השיכרה.הנמזהה ךילה תמלשה תעב יאלמב םימייק םישקובמה םיטיר
6.5. הלועפה עוציב לע ינורטקלא ראודב רושיא חלשייו רתאה תליעפמ יבשחמב םשרת הנמזהה
תלבק יא לש הרקמב .רתאב שמתשמה ידי לע השיכרה תקסע עוציב םויסל ךומסב דיימ
.תוחוקלה תורישל תונפל שי ליימב רושיאה תעדוה
6.6. קי רתאב שמתשמה ותוא ליימאה ןובשחל ועוציב רחאל םולשתה עוציב רובע תינובשח לב
.השיכרה דמעמב ןיזה
6.7. תבשחוממה תכרעמב הנמזהה םושיר רבדב ינורטקלא ראוד תעדוה חולשמ ,שגדויו רהבוי
ל"אודה תעדוה חולשמב ןיאו הלועפה תמלשה רבדב היאר הווהמ הניא רתאה תליעפמ לש
בומ .רתאה תליעפמ תא בייחל ידכ םיללוכה רתאה תליעפמ לש בשחמה תכרעמ ימושיר יכ רה
.הרואכל היאר םיווהמ רתאב תולועפה לכ לש יטמוטואו בשחוממ םושיר
6.8. ווהי רתאה יבשחמב הקסעה םושירו הנמזהה ספוטב שמתשמה ןיזהש יפכ הנמזהה יטרפ
.הקסעה תונוכנל תיפוסו הטולח הייאר
6.9. ,יארשאה תרבח י״ע הקסעה הרשוא אל וב הרקמב ךכ לע המיאתמ העדוה שמתשמה לבקי
.רחא םולשת יעצמא רוסמל שרדיי אוהו
6.10. הזב הנתומ הנמזהה תלועפ רושיא ,ליעל רומאכ יארשאה תרבח תאמ שרדנה רושיאל ףסונב
וא/ו שקובמה הקפסאה דעומב רתאה תליעפמ ינסחמ יאלמב םייק ןכא שקובמה רצומהש
ןכא רצומה יכ רתאב ןיוצ םא ףא( הנמזהה דעומב םייק וניא רצומהו היה .)יאלמב םייק
הנמזהה תא לטבל ןיינועמ היהי שמתשמהו לככו ,הנמזהה ףלחות וא לטובת ,יאלמב הכוזי
יפלכ הז ןיינעב העיבת וא/ו הנעט לכ היהת אל שמתשמל ,קפס רסה ןעמל .םאתהב שמתשמה
א ,ףיקע קזנ וא רישי קזנ ןיב ,קזנ לש גוס לכ ןיגב המעטמ ימ וא/ו רתאה שמתשמל םרגנ רש
םיוסמ טירפש ףא לע םהב םיבצמ ונכתיי יכ ,ריהבהלו שיגדהל שי .ךכמ האצותכ 'ג דצל וא/ו
.ותוא קפסל ןתינ אלו יאלמב םייק וניא טירפ ותוא לעופב ,יאלמב םייקכ רתאב עיפומ
7. םירצומ תקפסא
7.1. .הלבוהה תרבחל ומלושיו רתאב םיניוצמה םיטירפה ריחמל ופסוותי חולשמה ימד ימד
.דחא דעיל הקפסא ןיגב םניה חולשמה
7.2. .ץראה יקלח לכל תיאמצע םיחולשמ תרבח תועצמאב םירצומה תא חוקלל קפסי רתאה
תועצמאב רצומה תקפסא לע לוחי ,הקפסהה עצובת ותועצמאב חלשמה ףוגה לש ןונקתה
.חוקלה תא בייחיו ,רתאה
7.3. תאה תליעפמ ,רתאה תליעפמ ידי לע הרושיאו הנמזהה תלבק םע הנמזהה תא זוראתו ןיכת ר
ךות5 העשה רחאל הנמזה רשאכ ,הנמזהה רושיאמ םיקסע ימי12:00 םיקסעה םויל תבשחנ
.אבה
7.4. א הנמזהה עוציב דעוממ םימי רפסמ ךותב השעית חולישה תרבח ידי לע םירצומה תקפס
דע( רתאב10 דע םה םהילא העגהה ינמזש םיקחורמ םיבושיי דבלמ )םיקסע ימי14 ימי
קסע חולשמה ינמז יכ ןכתיי ,)'וכו הקשה תועובש( םיסמוע םימייק םהב םיגירח םירקמב. םי
דע תחקל יושעו רתוי ךורא הקפסא ןמזב םניה היטבמא תונורא תקפסא .וכראתי21 ימי
.םיקסע
7.5. םיטרפה לכ תריסמ לע דיפקהל שי ,תולקת אללו תוליעיב הנמזהה עוציב תא חיטבהל תנמ לע
ןפואב רתאב םישרדנה ,םייוגש םיטרפ ורסמיי הנמזהה עוציב תעב םא .ינכדעו קיודמ
ומעההת הרקמב .םדעיל ועיגי םירצומהש וא עצבתת ,טלקית הנמזההש חיטבהל לכות אל
תיאשר היהת רתאה תליעפמ ,םייוגש םיטרפ תנזה ללגב רתאה תליעפמל ורזחי םירצומהש
.חולשמ ימד ןיגב ףסונ םולשתב תשמתשמה תא בייחל
7.6. תונמזה יאלמב םייק ןכא רצומה יכ אצמנ רשאו רושיאה תעדוה םהילע הלבקתה רשא
.תינוציח חוליש תרבח ידי לע חוקלה רוסמי התוא תבותכל תורישי וקפוסי
7.7. העשה רחאל ועצוב רשא תונמזה יכ ,רהבוי12:00 .אבה םיקסעה םויב הנמזהכ ובשחי
7.8. הניא חולישה תרבח םהילאש םירוזאל הנמזה הלבקתהו הדימב ןונקתל םאתהב ,העיגמ
םניאש םירוזאל תונמזהה תא קפסל יאשר רתאה .הקפסל בייח אל רתאה ,םיחולשמה תרבח
.שארמ ינופלט םואיתב הקולחה ירוזאב
7.9. תדמוע ךא ,חולישה תרבח לש םיבוכיעו חולשמה ינמז לע תיארחא הניא רתאה תליעפמ
חא הניא רתאה תליעפמ .היעב לכ רותפל תנמ לע חוקלה תושרל תקפסאב םיבוכיעל תיאר
תונוסא ,תותיבש ,םיבוכיע ,תולקת תמגודכ התטילשב הניאש םיעוריאמ האצותכ םירצומה
םינופלטה תוכרעמב וא בושחמה תכרעמב תולקת ,םוריח בצמ ,תומחלמ ,ןוילע חוכ ,עבט
עראש בוכיע לכו ,ינורטקלאה ראודה תורישב תולקת ,השיכרה ךילהת תמלשהב ועגפיש
יגנמ האצותכ ןניאש תרחא הביס לכ וא/ו תאזב אצויכו תולבגה ,םירגס תוברל הנורוקה ף
רתאה לעב תטילשב
7.10. םואיתב חוקלה תיב דע העיגמ רשא תיטרפ תויוחילש תרבח םע תדבוע רתאה תליעפמ
תרבח חילשש תנמ לע ןופלטב ןימז תויהל חוקלה תוירחא לעש בל םישל שי ,שארמ
הליבחה תא ול רוסמל לכוי תויוחילשה ןופלטל הנוע אל חוקלהו הדימב .ותעגה תא םאתלו
רוזחת הליבחה ,רתאה תכרעמל ןיזהש וא/ו ןופלטה רפסמב תועט/תונימז רסוח בקע ולש
.חולשמ לש תפסונ תולע םלשל ץלאי חוקלהו רתאה תליעפמל
7.11. ידכב רסמש ינורטקלאה ראודב חלשנש הנמזהה רושיא תא קודבל תוירחאה לטומ חוקלה לע
יאש אדוול.הנמזהה רושיא ןכותמ הנוש והשמ ןמזוה יכ הנעט לכ לבקתת אל .הנמזהב תועט ן
8. רתאה תוירחאו םירצומה םירצומל
8.1. ןיבל רתאב תגצומה הנומתה ןיב םירחא םייוניש וא עבצב ,תיוותב ,הזיראב םילדבה ונכתי
.היטבמא תונורא ןיינעל תוברל ,קפוסיש רצומה
8.2. ה וא/ו םיקוושמ וא/ו םיאבוימ וא/ו םירצוימ תויהל םייושע רתאב םיעיפומה םירצומ
ךכל םיעדומ םה יכ םיריהצמו םירשאמ רתאה תוחוקל .םיישילש םידדצ ידי לע םיקפוסמ
יוציפ קפסה וא/ו קוושמה וא/ו ןאוביה וא/ו ןרציהמ שורדלו תונפל תוירחאב ואשיי םהשו
רל ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכ ןיגב .רצומה תולעל רבעמ אוהש םהל םרגיי רשא ,ףוג קזנ תוב
8.3. העדוה חוקלל חלשית ,ןיקת וניאש הלגתה וא יאלמב יוצמ וניא רתאב שכרנש רצומש הדימב
עיצת ,הז הרקמב ופלטה תועצמאב וא ינורטקלא ראוד תועצמאב המיאתמהתומעה חוקלל
תעצה לבקתתו הדימב .ןמזוהש רצומל ךרע הווש יפולח רצומ .שדחמ הנמזהה יטרפ ונכדועי ה
לטובת הז הרקמבו ולבקל ברסל יאכז אהי ,יפולחה רצומב ןיינועמ וניא חוקלהו היה
.הנמזהה
8.4. ( םהש תומכ שומישל םינתינ רתאב םינכתהAS IS םדא לכ לש ויכרצל םמיאתהל ןתינ אל .)
לש תונוכת ןיגב רתאה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ שלוגל היהת אל .םדאו ,םינכתה
תידעלבה ותוירחא לע היהי רתאב שומישהו ויכרצל םתמאתה וא/ו םהיתולבגמ ,םהיתולוכי
.רתאב שלוגה לש
8.5. יכ בייחתמ וניא רתאה .שלוג לכ לש האלמהו תידעלבה ותוירחא לע השעיי רתאב שומישה
ומלהי וא םיקיודמ וא םייקוח ,םינוכנ ,םיאלמ ויהי ,רתאב םימסרפתמה םיתורישו םינכת
תא עבנתש האצות לכל יהשלכ תוירחאב אשיי אל רתאה .שלוג לכ לש ויתושירדו ויתויפיצ
( :תוברל ,םהילע תוכמתסהמ וא ,םהב שומישמ וא ,םהמ1יאו תויועט ,תואיגש )- ;םיקויד
(2( ;רתאב השיכר וא/ו רתאב שומישה בקע םרגנה ,גוס לכמ ,שוכרל וא ףוגל קזנ )3 הערפה )
( ;רתאהמ וא רתאל השיגב4 םירבעומ תויהל םילולעש ב״ויכו ינאיורט יסוס ,סוריו ,גאב לכ )
.והשלכ ישילש דצ ידי לע רתאל
9. הקסע ילוטיבו תופלחה תורזחה תוינידמ
9.1. א״משתה ןכרצה תנגה קוחל ףופכ הז ףיעסב רומאה1981 " :ןלהל(קוחה.)"
9.2. ע לש ןמז חווטב הפלחהב וא יפסכ רזחהב ורשפאתי הנמזה לוטיב וא יוניש ,רזחה ד14 םוי
.הנמזהה תא חוקלה תלבק רחאל
9.3. .הנמזהה תא חוקלה עציב ובש םולשתה יעצמאב השעי יפסכה רזחהה
9.4. רחאל ושקבתי לוטיבה וא יונישה ,רזחההו הדימב14 ,רזחהל השקב ,הנמזהה תלבקמ םוי
קודבל יארחא חוקלה .רתאה לש ידעלבה ותעד לוקשל ףופכב ורשפאתי הקסע לוטיב וא יוניש
רצומה תא .ותלבק תעב
9.5. הרזחה.תאז תרשאמה רתאהמ בתכב העדוה לבקי חוקלהש רחאל ורשואי לוטיב וא יוניש ,
9.6. )המאתה יא וא םגפ בקע אלו( טרחתה חוקלהש ינפמ ושענ לוטיב וא יוניש ,רזחהש הרקמב
:רתאה ידי לע ורשואו
;ותוא לבקש יפכ ובצמב אוה רשאכ רתאל רצומה תא בישהל חוקלה לע
השענ אל ;אוהש גוס לכמ שומיש רצומב
;הקסע תחכוה וא הקסע תינובשח ףוריצב רזחוי רצומה
;חוקלה לע הנלוחת הנמזהה תרזחהב תוכורכה תויולעה
הבוגב לוטיב ימד ובגי5% ךסב וא רצומה םוכסמ100 .)םהינבמ ךומנה יפל( ח״ש
9.7. וירחאה ,רצומב םגפ בקע ושענ לוטיב וא יוניש ,רזחהש הרקמב רצומה תפלחה וא ףוסיאל ת
.רתאה לע לוחת ,רסמנ וב םוקמהמ םוגפה
9.8. א.דבלב תינובשח תגצהב ויהי רתאב וטרופיש יפכ םירצומ לע תוירח
9.9. רצומה רתאה תקידב רחאלו הדימב .רתאה ידי לע קדביי חוקלה ידי לע םוגפכ רדגויש רצומ
וניאש שומיש לש האצותכ רצומה תא חוקלה תלבק רחאל השענ םגפהש וא/ו ןיקת אצמי
וילא הרזח רצומה תחילש תא שקבל ותורשפאב היהיו יפסכ רזחה לבקי אל חוקלה ,ריבס
ונ םעפ חולשמ ימד םולשתל ףופכב .תפס